بلاگ

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، بورس انرژی در سومین اطلاعیه خود از عرضه محموله یک میلیون بشکه ای نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در ساعت 14 و 30

دقیقه اول بهمن ماه 1397 به قیمت پایه 52.42 دلار به ازای هر بشکه به روش کشف پریمیوم خبر داده است.

همچون دو عرضه قبلی، شرکت کارگزاری خبرگان سهام کارگزار عرضه کننده این محموله بوده که به صورت دسته ای 35 هزار بشکه ای در روز عرضه روانه میز فروش رینگ بین الملل بورس انرژی خواهد کرد.

حداقل تغییر قیمت سفارش 0.01 درصد قیمت پایه و محدوده نوسان قیمت‌ها نامحدود خواهد بود.

سررسید تحویل کالا بر اساس این اطلاعیه عرضه اول اسفند ماه 1397 و مکان تحویل نیز فوب جزیره خارک اعلام شده است.

*کاهش میزان پیش پرداخت از ۱۰ درصد به ۶ درصد

از نکات قابل توجه در اطلاعیه سوم عرضه نفت خام، تغییر واریز پیش پرداخت ریالی ارزش سفارش از 10درصد به شش درصد تا دو ساعت قبل از شروع عرضه به حساب اعلام شده از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است.

نرخ تسعیر هر دلار جهت واریز پیش پرداخت معامله بر مبنای میانگین روزانه خرید و فروش اعلام شده در سامانه سنا (اسکناس) 2 روز کاری قبل از تاریخ انتشار این اطلاعیه عرضه تعیین شده که در صورت در دسترس نبودن سامانه سنا مرجع جایگزین اعلام خواهد شد.

دوره تحویل کالا نیز در بازه یکم اسفند ماه 1397 الی  یکم فروردین ماه 1398 اعلام شده و شرایط توسیه حساب به دو روش تسویه شرایطی و تسویه نقدی تقسیم شده است.

*اضافه شدن امکان تسویه صددرصد ریالی به صورت نقدی و اعتباری

در تسویه شرایطی به صورت20 درصد نقدی و 80 درصد اعتباری عمل خواهد شد بطوریکه شیوه تسویه معامله به صورت شرایطی بابت 20 درصد ارزش معامله به صورت ریالی و بابت 80 درصد ارزش معامله به صورت ارزی خواهد بود که تسویه بخش ریالی بصورت نقدی و بخش ارزی بصورت اعتباری است.همچنین خریداران می‌توانند 80 درصد بخش ارزی ارزش معامله را با ارز ریال و به صورت اعتباری نیز تسویه نمایند.

همچنین معادل ریالی 6 درصد ارزش سفارش بصورت نقدی حداکثر تا 2 ساعت قبل از شروع عرضه و مابقی تا 20 درصد صورتحساب موقت برای بخش ریالی به صورت نقدی به حساب شرکت سمات واریز خواهد شد. خریدار موظف است همزمان با واریز بخش ریالی صورتحساب موقت، کارمزدهای مصوب طبق مقررات بورس را نیز به حساب اعلامی از سوی شرکت سمات واریز نماید. بدیهی است در صورت تعلق سود بانکی به مبالغ ریالی واریزی توسط خریدار طبق مقررات بانک پس از تسویه نهایی ارزش کل معامله و کسر کارمزدها، سود متعلقه قابل پرداخت به خریدار خواهد بود.

علاوه بر مبالغ ریالی فوق، خریدار موظف است پس از صدور صورت حساب موقت به میزان 125 درصد باقیمانده صورتحساب یا به عبارتی 125 درصد کل 80 درصد بخش ارزی ارزش معامله ضمانت نامه بانکی ریالی تعهد پرداخت معتبر از بانک‌های مورد قبول شرکت ملی نفت ایران به ذینفعی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارائه نماید. بانک‌های مورد قبول شرکت ملی نفت ایران عبارت‌اند از: پاسارگاد، تجارت، توسعه صادرات، سپه، صادرات، ملت،ملی،سامان و پارسیان.

بر اساس این گزارش ، شرایط فوق جهت پرداخت 80 درصد بخش ارزی ارزش معامله به صورت ریالی-اعتباری نیز امکان پذیر است.

بر این اساس امور مالی شرکت ملی نفت ایران موظف است 10 روز کاری پیش از اولین روز دوره بارگیری، صورتحساب موقت به صورت 20 درصد ریالی و80 درصد ارزی، بر مبنای قیمت نهایی محموله (final P )و نرخ تسعیر ارز بر مبنای میانگین روزانه نرخ خرید و فروش اعلامی در سامانه سنا برای اسکناس که توسط شرکت بورس انرژی ایران اعلام می‌شود را صادر و به کارگزار فروشنده جهت ارائه به کارگزار خریدار و شرکت سمات اعلام نماید.

روز مرجع برای محاسبه میانگین مذکور، 2 روز کاری پیش از تاریخ صدور صورت حساب موقت می‌باشد.ضمناً محاسبات مذکور جهت پرداخت 80 درصد بخش ارزی ارزش معامله به صورت ریالی-اعتباری نیز صادق است.

خریدار موظف است حداکثر تا 2 روز کاری تا پایان ساعت کاری در ایران قبل از اولین روز دوره سه روزه بارگیری بر اساس ارزش ریالی و ارزی مندرج در صورت حساب موقت صادره، اقدام به تسویه بخش ریالی صورت حساب به نفع شرکت سمات نماید و همچنین به میزان 125 درصد باقیمانده صورتحساب یا به عبارتی 125 درصد کل بخش ارزی ارزش معامله بر اساس نرخ تسعیر مندرج در صورتحساب موقت، ضمانتنامه بانکی معتبر ریالی تعهد پرداخت با سررسید حداقل 120 روز قابل تمدید با دفعات در قالب اعلامی شرکت سمات، از بانک‌های مورد قبول شرکت ملی نفت ایران به ذینفعی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارائه نماید. همچنین شرایط فوق جهت پرداخت 80 درصد بخش ارزی ارزش معامله به صورت ریالی - اعتباری نیز صادق است.

در صورت عدم ایفای تعهدات مندرج در این بند طی مهلت مقرر، قرارداد منفسخ شده و 5 درصد ارزش معامله به عنوان خسارت انفساخ از محل پیش پرداخت خریدار توسط شرکت سمات به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شده و پس از کسر سایر کارمزدهای مصوب مطابق مقررات بورس، مابقی به خریدار بازگردانده می‌شود.

در خصوص صدور صورتحساب برای قراردادهایی که خریدار درخواست تجمیع آن‌ها را اعلام نماید، به دلیل آنکه بر اساس فرمول مذکور در هر قرارداد قیمت‌ها متفاوت خواهد بود، برای هر قرارداد صورتحساب جداگانه بر اساس فرمول مختص به همان قرارداد صادر خواهد شد و هر قرارداد جداگانه تسویه خواهد شد.

گفتنی است امکان تسویه با تأخیر و همچنین امکان شکایت در خصوص شرایط کمی و کیفی محموله‌های خریداری شده وجود ندارد.

پس از 1 روز کاری از ایفای تعهدات توسط خریدار و تا حداکثر 1 روز کاری پیش از اولین روز دوره بارگیری، شرکت سمات اقدام به تأیید کتبی ایفای تعهدات مذکور و اعلام آن به شرکت ملی نفت ایران می‌نماید. به دنبال آن واحد عملیات نفت خام امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران پس از دریافت تأییدیه مذکور، دستور بارگیری نفتکش اعزامی خریدار را صادر و به بندر بارگیری یا به کشتی حامل محموله اعلام می‌نماید.

در صورتی که کشتی خریدار در دوره سه روزه بارگیری (Laycan ) اعلام شده از سوی شرکت ملی نفت ایران وارد بندر نشود یا پهلوگیری ننماید، تحویل محموله به خریدار در بازه زمانی مندرج در بند 1 بخش (ج) اطلاعیه عرضه به تعویق افتاده و چنانچه خریدار در دوره سه روزه بارگیری جدید اعلام شده توسط شرکت ملی نفت ایران وارد بندر نشود یا پهلوگیری ننماید، قرارداد منفسخ، تحویل محموله به خریدار منتفی می‌شود و معادل 5 درصد ارزش معامله از محل پیش پرداخت خریدار توسط شرکت سمات به شرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهد شد و تمام کارمزدهای مصوب مطابق مقررات بورس بر عهده خریدار خواهد بود.

صدور صورتحساب نهایی برمبنای قیمت نهایی (final P) و بصورت 20 درصد ریالی و 80 درصد ارزی،با نرخ تسعیر ارز، جهت تسویه بخش 20 درصد ریالی معامله بصورت نقد بر مبنای میانگین روزانه نرخ خرید و فروش اعلامی در سامانه سنا که توسط شرکت بورس انرژی ایران اعلام می‌شود، بر مبنای نرخ 2 روز کاری پیش از تاریخ صدور صورتحساب نهایی و مقدار واقعی بارگیری شده طبق اعلام شرکت ملی نفت ایران، 7 روز کاری پس از بارگیری محموله (date L/B)توسط شرکت ملی نفت ایران از طریق کارگزار فروشنده به اطلاع شرکت سمات و کارگزار خریدار خواهد رسید.

در راستای تسویه بخش 20 درصد ریالی معامله بصورت نقد، ارزش مذکور براساس صورتحساب نهایی مشخص و مابه التفاوت صورتحساب موقت و نهایی در بخش ریالی حداکثر تا 3 روز کاری پس از صدور صورت حساب نهایی بین خریدار و شرکت سمات تسویه می‌شود و متعاقباً شرکت سمات موظف است طی یک روز کاری پس از دریافت وجه، مبلغ 20 درصد بخش ریالی را به حساب معرفی شده شرکت ملی نفت ایران واریز نماید.

*افزایش مهلت تسویه نهایی از 60 روز به 90 روز در حالت خرید اعتباری

براساس این اطلاعیه، خریدار باید حداکثر تا 90روز تقویمی پس از تاریخ بارگیری محموله (date L/B)تسویه بخش ارزی مبلغ صورت حساب نهایی را بر اساس شرایط و روش اعلامی شرکت ملی نفت ایران از جمله نوع ارز پرداختی انجام دهد. بدیهی است خریدار بایستی اقدامات مقتضی به منظور انجام هماهنگی‌های لازم با شرکت ملی نفت ایران در خصوص روش پرداخت را به نحوی انجام دهد که پرداخت در مهلت مقرر اشاره شده در این بند میسر شود.

در صورت عدم ایفای تعهدات مبنی بر تسویه بخش ارزی و تسویه مابه التفاوت ریالی ،شرکت سمات ضمن ضبط ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت خریدار، معادل مبلغ ضمانت نامه را وصول و حداکثر تا 5 روز کاری به حساب شرکت ملی نفت ایران پرداخت می‌نماید.

شایان ذکراست در چنین حالتی علاوه بر ضبط ضمانتنامه بانکی ریالی مذکور، حق استیفای مطالبات از محل سایر دارایی‌های خریدار وجود دارد.

پس از واریز وجه توسط خریدار و تسویه نهایی، شرکت ملی نفت ایران تأییدیه کتبی مبنی بر تسویه کامل ارزی در قالب فرم‌های تسویه خارج از پایاپای شرکت سمات را از طریق کارگزار فروشنده به شرکت سمات اعلام نموده و متعاقباً شرکت مذکور ضمانتنامه بانکی تعهد پرداخت خریدار را آزاد می‌نماید.

در صورتی که موضوع قرارداد توسط شرکت ملی نفت ایران از مبادی رسمی گمرکی صادر و اظهارنامه‌های گمرکی به نام شرکت ملی نفت ایران تنظیم شود، در این صورت به دلیل صادراتی بودن محموله مشمول وضع مالیات و عوارض بر ارزش افزوده نمی‌شود.

خریدار موظف است تمام کارمزدهای مصوب مطابق مقررات بورس (2 سر کارمزد)، هزینه‌های ناشی از انجام عملیات تحت شرایط فروش فوب خارک (FOB )یا تحویل کشتی به کشتی و همچنین هزینه‌های مربوط به کارمزدهای بانکی شامل انتقال وجوه را پرداخت نماید.

به گزارش فارس، در شیوه تسویه معامله به صورت 100 درصد نقدی و بر مبنای ریال ایران ، معادل ریالی6 درصد ارزش سفارش یه عنوان پیش پرداخت بصورت نقدی حداکثر تا 2 ساعت قبل از شروع عرضه به حساب شرکت سمات واریز خواهدشد. سپس باید 100 درصد صورتحساب موقت بصورت نقدی و با ارز ریال به حساب شرکت سمات واریز نماید.

خریدار موظف است همزمان با واریز نقدی صورتحساب موقت، کارمزدهای مصوب طبق مقررات بورس را نیز به حساب اعلامی از سوی شرکت سمات واریز نماید. فرمول محاسبه قیمت نهایی محموله مشابه فرمول مندرج در بخش "د" اطلاعیه عرضه است که پس از بارگیری محموله و صدور صورتحساب نهایی ، طبق بند 3 این بخش تسویه حساب نهایی بین خریدار و شرکت سمات انجام خواهدشد.

بر این اساس امور مالی شرکت ملی نفت ایران موظف است 10 روز کاری پیش از اولین روز دوره بارگیری، صورتحساب موقت را براساس 100 درصد ریالی، بر مبنای قیمت نهایی محموله (final P )و نرخ تسعیر بر مبنای میانگین روزانه نرخ خرید و فروش اعلامی اسکناس ارز در سامانه سنا که توسط شرکت بورس انرژی ایران به شرکت ملی نفت ایران و کارگزار خریدار اعلام می‌شود، صادر و به کارگزار فروشنده جهت ارائه به کارگزار خریدار و شرکت سمات اعلام نماید.

روز مرجع برای محاسبه میانگین مذکور، نرخ مربوط به 2 روز کاری به وقت ایران قبل از صدور صورت حساب موقت است.

خریدار موظف است حداکثر تا 2 روز کاری قبل از اولین روز دوره سه روزه بارگیری بر اساس ارزش ریالی مندرج در صورت حساب موقت صادره، اقدام به تسویه حساب موقت به نفع شرکت سمات نماید. پس از 1 روز کاری از ایفای تعهدات فوق الذکر توسط خریدار و تا حداکثر 1 روز کاری پیش از اولین روز دوره بارگیری، شرکت سمات اقدام به تأیید کتبی ایفای تعهدات مذکور و اعلام آن به شرکت ملی نفت ایران می‌نماید. به دنبال آن واحد عملیات نفت خام امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران پس از دریافت تأییدیه مذکور ، دستور بارگیری نفتکش اعزامی خریدار را صادر و به بندر بارگیری یا کشتی حامل محموله اعلام می‌نماید.

در صورتی که کشتی خریدار در دوره سه روزه بارگیری (Laycan )اعلام شده از سوی شرکت ملی نفت ایران وارد بندر نشود یا پهلوگیری ننماید، تحویل محموله به خریدار در بازه زمانی مندرج در بند 1 بخش (ج) اطلاعیه عرضه به تعویق افتاده و چنانچه خریدار در دوره سه روزه بارگیری جدید اعلام شده توسط شرکت ملی نفت ایران وارد بندر نشود یا پهلوگیری ننماید، قرارداد منفسخ، تحویل محموله به خریدار منتفی می‌شود و معادل 5 درصد ارزش معامله از محل پیش پرداخت خریدار توسط شرکت سمات به شرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهد گردید و تمام کارمزدهای مصوب مطابق مقررات بورس بر عهده خریدار خواهد بود.

در خصوص صدور صورتحساب برای قراردادهایی که خریدار درخواست تجمیع آن‌ها را اعلام نماید، به دلیل آنکه بر اساس فرمول مذکور در هر قرارداد قیمت‌ها متفاوت می‌باشد، برای هر قرارداد صورتحساب جداگانه بر اساس فرمول مختص به همان قرارداد صادر خواهد شد و هر قرارداد جداگانه تسویه خواهد شد.

امکان تسویه با تأخیر و همچنین امکان شکایت در خصوص شرایط کمی و کیفی محموله‌های خریداری شده وجود ندارد.

صدور صورتحساب نهایی برمبنای قیمت نهایی (final P) و بصورت 100 درصد ریالی ، با نرخ تسعیر ارز بر مبنای میانگین روزانه نرخ خرید و فروش اعلامی در سامانه سنا به صورت اسکناس که توسط شرکت بورس انرژی ایران اعلام می‌شود، بر مبنای نرخ 2 روز کاری پیش از تاریخ صدور صورتحساب نهایی و مقدار واقعی بارگیری شده طبق اعلام شرکت ملی نفت ایران، 7 روز کاری پس از بارگیری محموله(date L/B ،)توسط شرکت ملی نفت ایران از طریق کارگزار فروشنده به اطلاع شرکت سمات و کارگزار خریدار خواهد رسید.

بدیهی است که در راستای تسویه نهایی معامله، میزان کل پرداخت‌های صورت گرفته توسط خریدار به حساب شرکت سمات و همچنین مابه التفاوت صورتحساب موقت و نهایی ، محاسبه و حداکثر تا 3 روز کاری پس از صدور صورتحساب نهایی بین خریدار و شرکت سمات تسویه می‌شود و متعاقباً شرکت سمات موظف است طی یک روز کاری پس از تسویه مذکور،مبلغ نهایی را به حساب معرفی شده شرکت ملی نفت ایران واریز نماید. در صورت عدم تسویه توسط خریدار براساس این بند ، حق استیفای مطالبات از محل سایر دارایی‌های خریدار وجود دارد.

انتهای پیام/

درباره میهن تهویه

گروه فنی میهن تهویه با تکیه بر نیروهای متخصص در زمینه طراحی/فروش/تعمیر و پشتیبانی سیستم‌های گرمایشی/سرمایشی ساختمان فعالیت می‌کند. مسئولیت‌پذیری و جدیت در کار همواره شعار و باور اصلی این مجموعه در ارائه خدمات صنعتی بوده است.

 

تعمیرات تخصصی کولرگازی، داکت اسپیلت، چیلر،  مینی چیلر، سردخانه، موتورخانه، پکیج شوفاژ دیواری، آبسردکنهای اداری

شماره‌ تماس دفتر:   02126853146

تماس فوری (رضایی) :   09120206031

مشاوره تماس (تلگرام):  09366941897

نشانی دفتر مرکزی: تهران - سعادت آباد - ایثارگران شمالی - خیابان امام‌زاده داوود