تعمير در خانه

نشت یابی و تعمیرات لوله های کندانسور و اواپراتور های پوسته - لوله ای


6 در صورتی که به نشت داخلی در یک مبدل حرارتی مثل اواپراتور مشکوک می باشید بهتر است ابتدا به سراغ روش آزمایش هیدرواستاتیک و مورد کندانسورهای آبی بهتر است از روش تحت فشار قرار دادن آن با گاز ازت بروید. آزمایش های هیدرواستایک می بایست Tube ( بصورت مجذا در دو سمت لوله ها Shell ) -) وسمت پوسته Side Test -Side . ) انجام پذیرد Test نشتی در کندانسورهای آبی پوسته و لوله ) همانطور که در شکل Shell and Tube در کندانسورهای آبی چیلرهای پوسته و لوله ( ملاحظه می کنید جریان آب از برج خنک برای خنک کردن و تقطیرکردن گاز مبرد به داخل لوله های مسی مبدل و جریان گاز مایع و برای تبدیل شدن آن به مایع مبرد در اطراف لوله مسی مبدل یعنی در پوسته انجام می شود.

اولین آزمایش برای اطمینان یافتن از وجود نشتی در سامانه کندانسور بهتر است در ابتدا نسبت به باز کردن مقداری کمی شیر تخلیه در زیر پوسته کندانسور اقدام کنید. جریان و خارج شدن مقدار قابل ملاحظه آب از این شیر می تواند نشانه خوبی از وجود احتمالی نشتی در لوله های کندانسور می باشد. برای پیدا کردن نشتی در قسمت لوله ها (تیوب ها )کندانسور می بایست در ابتدای امرنسبت به تخلیه کامل گاز مبرد از قسمت پوسته اقدام کنید( در صورت باقیماندن گاز در سامانه ) . بعد از جمع آوری گاز مبرد می بایست نسبت به باز کردن کلگی جلو وعقب کندانسور اقدام کنید. در اقدام 051 psi این مرحله می بایست به تزریق گاز ازت به دا خل کندانسور با فشاری حدود کرد . حال با داشتن یک ابر و مقداری کف صابون نسبت به آغشته کردن سطح کامل صفحه لوله (تیوب شیت ) و لوله های مسی از هر دو سمت جلو و عقب کندانسور اقدام کنید. با تشکیل
فیلم کف صابون بر روی ورودی لوله ها مسی دقیق خود را بر تشکیل حباب و سپس ترکیدن آنها بگذارید. 2 ترکیدن حباب در سطح هر یک از لوله ها می تواند نشانه خوبی از وجود نشتی در آن لوله باشد. برای اطمینان بیشتر بهتر است این آزمایش را چند بار برای هر یک از لوله ها با دقت 3 و حوصله انجام دهید . در صورت عدم توفیق در پیدا کردن نشتی به این روش می توانید روش دیگر را نیز امتحان کنید. روش اول لوازم مورد نیاز - دو عدد پلاگ لاستیکی 0

میلیمتری ) 3 الی 2 - یک متر شیلنگ شفاف با قطر خیلی کم ( 2

- یک ظرف شیشه ای با مقداری آب 3

3 دو عدد پلاگ لاستیکی با مقاومت بالا و ضخامت حداقل دو سانتیمتررا فراهم ، سپس نسبت میلمتری) اقدام کنید. 2/5( الی 2به ایجاد یک سوراخ کوچک در یکی از این پلاگ ها با مته سانتیمتر از شکاف سوراخ این پلاگ لاستیکی عبور 3 سعی کنید یک سر شیلنگ را به مقدار دهید. حال نسبت به مسدود کردن دو سر یکی از لوله های کندانسور با این دو پلاگ پلاستیکی اقدام کنید. سر آزاد شیلنگ پلاگ شیلنگ دار را به داخل ظرف هدایت کنید . سامانه را باز گاز ) تحت فشار قرار دهید. سپس به مشاهده ایجاد حباب های احتمالی در ظرف 051 psiازت ( شیشه انتظار بکشید. تشکیل حباب در ظرف شیشه ای پر از آب می تواند نشان خوبی از وجود نشتی در آن لوله باشد. برای پیدا کردن دیگر نشتی ها احتمالی در دیگر لوله های کندانسور این آزمایش را می بایست برای باقیمانده لوله ها انجام داد. مدت زمان ظهور حباب ها معمولا برای ثانیه باشد. 31هر لوله می تواند حدود

روش دوم
نسبت به مسدود کردن فقط یک طرف لوله های صفحه کندانسور با پلاگ های لاستیکی و گاز ) تحت فشار قرار دهید. حال نسبت به آغشته 051 psi بند اقدام کنید . سامانه را باز گاز ازت ( و یا اسپری کردن سمت دیگر لوله های کندانسور با مواد کف کننده اقدام کنید. تشکیل حباب و سپس ترکیدن آن می تواند نشانه خوبی از وجود نشتی در آن لوله باشد. روش سوم نسبت به مسدود کردن تمام لوله از هر دو سمت کندانسور با پلاگ های لاستیکی اقدام کنید. حال نسبت به افزایش فشار سامانه با گاز ازت اقدام کنید. با افزایش فشار امکان بیرون زدن و یا جا بجا شدن این پلاگ های از لوله های معیوب وجود دارد . دقت کنید خارج شدن این پلاگ های لاستیکی به چشم وجا های دیگر بدن شما آسیب وارد نسازد ( حتما از عینک های ایمنی استفاد کنید) . بیرون زدن و یا کمی بیرون زدن و جابجا شدن این پلاگ ها از جای خود می تواند نشانه خوبی از وجود نشتی در آن لوله ها باشد.


4 نشتی در اواپراتورهای آبی پوسته و لوله Shell and T درمورد اواپراتور های آبی چیلرهای پوسته و لوله ( ) همانطور که در ube شکل ملاحظه می کنید جریان مایع مبرد سابکول و عملیات تبخیر این مایع مبرد در داخل لوله های مسی مبدل و جریان آب خنک در اطراف لوله های مسی مبدل یعنی در پوسته انجام می شود.


برای انجام آزمایش نشتی در قسمت لوله ها (تیوب) ، ابتدا می بایست نسبت به جمع کاری تمام گاز مبرد در اواپراتور بوسیله عملیات پمپ دان و سپس نسبت به باز کردن دو کلگی در جلو و عقب اواپراتور اقدام کنید. حال می توانید صفحه های لوله های (تیوب شیت ها) را مشاهد کنید. بعد از فراهم کردن این شرایط نسبت به تزریق آب تحت فشاردر پوسته مبدل توسط پمپ
های چیلد واتر اقدام کنید. در این شرایط اطراف کل دسته های تیوب پر از آب می شوند و در صورت وجود هر گونه نشتی در لوله ها اواپراتور این آب تحت فشار از نقاط معیوب به داخل لوله های مسی اواپرتور نشت می یابد و کم کم با افزایش آن در داخل لوله معیوب به جریان می افتد. البته در صورت کوچک بودن نشتی این تجمع آب و سپس جریان یافتن آن ممکن است عملا به زمان طولانی نیاز داشته باشد.


5 ) کردن لوله ها (تیوب)Plugمسدود( پلاگ

پس از تشخص لوله های معیوب نسبت به علامت گذاری آنها اقدام کنید.

معمولا پس از تشخیص تیوب یا تیوپ های سوراخ و دارای نشتی می بایست توسط پلاگ های مخروطی از هر دو سر مسدود شوند ، در این روش عملا تیوب ها معیوب از مدار سرویس خارج می شوند.

6
انواع پلاگ


7
)Snapچفتی (
سانتیمتر) داخل لوله مسی را به وسیله ورق سنباده و یا 4 الی 3در این روش در ابتدا (حدود برس سیمی مخصوص لوله جهت برطرف کردن هر نوع آلودگی سنباده بزنید.

8 به داخل Snap سپس با استفاده ازیک دریل هیدرولیکی یا برقی قوی نسبت وارد کرد پلاگ فشار را تحمل می 0111 psia لوله مسی معیوب اقدام کنید. این نوع پلاگ های معمولا تا
کنند. در این روش نیازی به عملیات جوشکاری وجود ندارد . از مزایا ی مهم این نوع پلاگ عدم صدمه دیدن صفحه لوله (تیوب شیت) ، تمیز و سریع بودن عملیات می باشد.


9 Metal Tepered پلاگ فلزی مخلوطی شکل

سانتیمتر) داخل لوله مسی را به وسیله ورق سنباده و یا 4 الی 3در این روش در ابتدا (حدود برس سیمی مخصوص لوله جهت برطرف کردن هر نوع آلودگی سنباده بزنید. سپس با استفاده ازیک چکش مناسب نسبت به هدایت پلاگ به داخل لوله مسی معیوب اقدام کنید. از زدن ضربات چکش های سنگین به پلاگ اجتناب کنید ، این امر ممکن به ایجاد درز و شکاف در لوله مسی منجر شود.

01
در ایران بسیاری از دوستان برودتی پس از قرار دادن این پلاگ و آبندی کردن آنها برای اطمینان بیشتر اقدام به جوش کاری در اطراف این پلاگ می کنند.

66
پلاگ دو تکه فلزی Metal Tapered Two –Piece Plugs

طراحی این نوع پلاگ باعث کاهش حداقل صدمه دیدن صفحه لوله ( تیوب شیت) و لوله های مسی در هنگام تعویض آنها می گردد. بیرون کشیدن این نوع پلاگ ها از جای خود به مراتب ساده تر از روش های قبلی می باشد.

02
Shoulder and Header Plugsپلاگ های پیچی این نوع پلاگ را می توان با مقداری چسب آب بندی ، یک واشر مخصوص و با کمک یک آچار مناسب بدون ایجاد هر نوع حدیده در داخل لوله مسی به داخل لوله معیوب هدایت کرد.

03
پلاگ های فشار بالا و پائین نئوپونی نئوپرون نوعی لاستیک مصنوعی است که در مقابل گازها و هیدروکربن ها بسیار مقاوم می از خود مقاومت نشان می دهد. 049° C - الی 43° C باشد. این نوع لاستیک در مقابل حرارت سانتیمتر) داخل لوله مسی به وسیله ورق 4 الی 3در روش نصب این نوع پلاگ در ابتدا (حدود سنباده نرم و یا برس سیمی مخصوص لوله جهت برطرف کردن هر نوع آلودگی سنباده بزنید. سپس با استفاده ازیک آچار مناسب مثل فرانسه نسب به هدایت پلاگ به داخل لوله مسی معیوب اقدام کنید. در این روش نیازی به عملیات جوشکاری وجود ندارد .

پس از نصب نسبت شکستن پیچ باقی در انتهای قطعه اقدام کنید. از مزایا ی مهم این نوع پلاگ عدم صدمه دیدن صفحه لوله (تیوب شیت) ، تمیز و سریع بودن عملیا ت می باشد.

04
Threaded Tapered Plugsپلاگ های مخروطی دنده ای سانتیمتر) داخل لوله مسی به وسیله ورق 4 الی 3 در روش نصب این نوع پلاگ در ابتدا (حدود سنباده و یا برس سیمی مخصوص لوله جهت برطرف کردن هر نوع آلودگی سنباده بزنید. سپس با استفاده ازیک آچار مناسب مثل فرانسه نسب به هدایت پلاگ به داخل لوله مسی معیوب اقدام کنید. نصب این نوع پلاگ ها بسیار ساده و سریع می باشد. این پلاگ های معمولا از فولاد و فولاد ضد زنگ می باشد.

05
Anode Plugsپلاگ های روی ) کمک می کند که لوله های مبدل حرارتی در مقابل خوردگی احتمالی Zinc پلاگ های روی( ) بکار رفته در این نوع پلاگ ها Zinc( از خود مقاومت مناسب تری نشان دهند. قطعه روی بعنوان یک آند فدا شونده عمل می کند.


درباره میهن تهویه

گروه فنی میهن تهویه با تکیه بر نیروهای متخصص در زمینه طراحی/فروش/تعمیر و پشتیبانی سیستم‌های گرمایشی/سرمایشی ساختمان فعالیت می‌کند. مسئولیت‌پذیری و جدیت در کار همواره شعار و باور اصلی این مجموعه در ارائه خدمات صنعتی بوده است.

 

تعمیرات تخصصی کولرگازی، داکت اسپیلت، چیلر،  مینی چیلر، سردخانه، موتورخانه، پکیج شوفاژ دیواری، آبسردکنهای اداری

شماره‌ تماس دفتر:   02126853146

تماس فوری (رضایی) :   09120206031

مشاوره تماس (تلگرام):  09366941897

نشانی دفتر مرکزی: تهران - سعادت آباد - ایثارگران شمالی - خیابان امام‌زاده داوود